Alapfeladatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája:

Lásd:

Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény


Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIV. törvény

    Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:

  a)      településfejlesztés és településrendezés

b)     az épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás

c)      vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, csatornázás

d)     köztemető fenntartása

e)      helyi közutak és közterületek fenntartása

f)       köztisztaság és a településtisztaság biztosítása

g)      gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól

h)      közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

i)        közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról

j)       a közművelődési tevékenység és sport támogatása

k)     az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

l)        a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének

biztosítása Az önkormányzat köteles gondoskodni

a)      az egészséges ivóvízellátásról

b)      az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről

c)      az egészségügyi és szociális alapellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról

d)      a közvilágításról

e)      a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról

f)        a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének

biztosítása A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)      az önkormányzati rendeletalkotás

b)      az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása

c)      törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás

d)      helyi népszavazás kiírása

e)      önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása

f)        költségvetés megállapítása és a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadása

g)      felterjesztési jog gyakorlása

h)      településrendezési terv jóváhagyása

i)        hitelfelvétel, kötvénykibocsátás

j)        gazdasági társaság, intézmény alapítása

k)      önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás

l)        közterület elnevezés, emlékmű állítás

m)    eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál

n)      helyi adó megállapítása

o)      amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal

p)      a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés

r)       a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés."