LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kisberzseny településen a 2022. július 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásáról
Kisberzseny Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2022. július 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki. Az időközi választáson polgármester és  helyi  önkormányzati képviselők választására kerül sor.

 
A választópolgárok a szavazás napján a Helyi Választási Bizottságtól 2 db szavazólapot fognak kapni:

-  polgármester választása szavazólapot, melyen  érvényesen 1 jelöltre szavazhatnak,

- egyéni listás szavazólapot, melyen a listán szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen maximum annyi főre (4 fő) szavazhatnak, ahány önkormányzati képviselő az időközi választáson megválasztható.


 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése, illetve (3) bekezdésének a) pontja szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

 

A szükséges ajánlások számáról 2022. április 28-án a Választási Iroda Vezetője határozatot bocsátott ki, mely  ITT érhető el.

 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

 

 Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékére. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A névjegyzékbe történő felvételről (mely automatikus) a Nemzeti Választási Iroda küldi az értesítőt a választópolgárok lakcímére 2022. május 13-ig.

Az időközi választáson átjelentkezésre nincs lehetőség, kivéve csak abban az esetben, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van (egyéni listás képviselő-választás esetén ugyanazon településen). Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon (2022. június 29-én 16:00 óra) kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán jelöltként indulhat a központi névjegyzékben szereplő  minden nagykorú magyar állampolgár, valamint

 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára.
 • a választáson a képviselő-jelölt párt jelöltjeként, egyesület jelöltjeként, vagy független jelöltként indulhat. Képviselő-jelöltet, polgármestert ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  

Az ajánlóívek igénylése

 

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság /Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű, "Ajánlóív igénylése" formanyomtatvány szolgál, amely letölthető ITT, illetve a www.valasztas.hu oldalon – „Nyomtatványok a választási eljárásban/időközi helyi önkormányzati választások” menüpontban -, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalban, a Helyi Választási Irodától igényelhető. Az igénybejelentőt az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.


 Az ajánlóívet csak olyan választópolgár részére lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

 Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor:

 a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,

 • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga,
 • korábban fogadott olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.


 Az ajánlóív igénylő nyomtatványon meg kell adni az igényelt ajánlóívek darabszámát. Ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.

 

Az ajánlóívek átvétele

 

A Helyi Választási Iroda a jogszabály szerint legkorábban 2022. május 14-én (szombaton) adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

 Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye. Közös jelölt esetén a Helyi Választási Iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A Helyi Választási Iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

 Az ajánlóív átadásáról a Helyi Választási Iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

 Az ajánlóívek átvételére jogosult:

 

 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
 • az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy,
 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

 

 1. törvényes képviselő(k), azaz aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője,
 2. a P3 nyomtatvány "Jelölő szervezet bejelentése" 10. pontjában feltüntetett személy,
 3. az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy,
 4. az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

 

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2022. május 30-án 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

 

Az ajánlások gyűjtése

 

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

 

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

 

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

 

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

 

A választásra jelöltet/listát ajánlani 2022. május 30-án 16.00 óráig lehet. E nap egyben a jelöltek bejelentési határideje is.

 

Jelölt bejelentése

 

Az egyéni listás képviselő és polgármester jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz: 2022. május 30-án 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) Helyi Választási Bizottságnál (Közös Önkormányzati Hivatalban).

 

A jelölt bejelentésére az E2 jelű, "Egyéni jelölt bejelentése" nyomtatvány szolgál, amely letölthető ITT, illetve a www.valasztas.hu oldalon – Nyomtatványok a választási eljárásban menüpontban -, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalban, a Helyi Választási Irodától igényelhető.

Az E2 nyomtatványhoz csatolni lehet a jelölt arcfényképét is, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: "a jelölt személyi azonosítója_foto".

 

A Helyi Választási Irodához az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni legkésőbb 2022. május 30-án 16.00 óráig. Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet legkésőbb 2022. május 30-án 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

 

Az ajánlóívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni, amelynek mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1.000,- Ft. A bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetén a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelöltállítás esetén a jelöltállításban részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

 

Az ajánlások ellenőrzése

 

A leadott ajánlásokat a Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, de az ellenőrzés folyamatát nem zavarhatja.

 

Az egyéni listás és polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

 

A jogszabályi feltételeknek megfelelő bejelentés esetén az egyéni listás jelöltet a Helyi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentésétől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a Helyi Választási Bizottság az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, a független jelölt, vagy a jelölő szervezet 2022. május 30-án 16.00 óráig pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

 

Az egyéni listás jelölt a jelölésről legkésőbb 2022. július 2-án 16.00 óráig lemondhat az L7 jelű, "Jelölt lemondásának bejelentése" formanyomtatványon.

A nyomtatvány letölthető ITT, illetve a www.valasztas.hu oldalon - Nyomtatványok a választási eljárásban menüpontban -, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalban, a Helyi Választási Irodától igényelhető.

A lemondó nyilatkozatot a Helyi Választási Irodához kell eljuttatni személyesen vagy meghatalmazott által.

 

A SZAVAZÁS

 

A szavazás 2022. július 3-án 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

A választópolgár személyesen, lakóhelyén, a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítésben megjelölt szavazókörben szavazhat.

 

 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

 

A Helyi Választási Iroda (HVI) adatai a következők:

 

Helyi Választási Iroda:                                 vezetője: Szarka Gyula jegyző

                                                                 címe: 8477 Tüskevár, Kossuth L. u. 48.

                                                                 telefon: 06/88- 259-101  vagy +36 30 824 0570

                                                                 e-mail címe: tuskevarjegyzo@invitel.hu

                                                                helyettese: Varga Zoltánné főmunkatárs 
                                                                (tel: 06/88- 512-810)

 

Esetleges kérdéseikkel, problémáikkal keressék bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársait.

 

A választással kapcsolatos minden információ a www.tuskevarikozoshivatal.hu  valamint a

www.valasztas.hu honlapon is elérhető!

 

Tüskevár, 2022. április 28.

                                                                                       Szarka Gyula sk.
                                                                                      jegyző, HVI vezető
Vissza